Aktuality, Sport, Volný čas > Aktuální zprávy

PVK, a.s.- odpovědi na dotazy občanů

Vážení občané,

 

v uplynulých dnech některým z Vás přišel dopis od PVK, a.s. s žádostí o vyplnění tabulky s cílem nově vyplněné údaje zapsat do: „Žádosti o změnu nebo uzavření s smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod“.

Vzhledem k tomu, že postup PVK, a.s. i některé údaje dotazníku vzbudily řadu pochybností a otázek, kontaktovali jsme společnost a nejčastěji opakující se dotazy jsme jim zaslali.

Níže jsou odpovědi na otázky, týkající se zejména zdůvodnění postupu PVK a.s., určení ceny vodného, stočného a komentář k nové povinnosti platit za odvod srážkových vod.

 

MČ Praha - Běchovice

 

Otázky:

Z jakého důvodu žádá PVK, a.s. o uzavření nových smluv? Proč není zasílán pouze dodatek ke smlouvě, který by pravděpodobně stačil? A z jakého zákona, paragrafu či předpisu vychází povinnost vůbec přistupovat k tomuto aktu?

Došlo ke dvěma významným novelizacím zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, a to zákonem č. 76/2006 Sb., který nabyl účinnosti dne 15.3. 2006 a dále zákonem č. 275/2013 Sb., který nabyl účinnosti dne 1.1.2014.

Oba zákony pak obsahují přechodná ustanovení, která ukládají povinnost uvést smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod do souladu s novelizovaným zněním zákona; v případě novely účinné  k 1.1.2014 je splnění této povinnosti stanoveno nejpozději do 31.12.2023.

 Text smlouvy o dodávce vody a o odvádění odpadních vod, kterou naše společnost Pražské vodovody a kanalizace, a.s. uzavírá s odběrateli, je vypracován jako jednotný tak, aby reflektoval platnou právní úpravu a současně nastavil práva a povinnosti při dodávce vody a odvádění odpadních vod jednotně pro všechny odběratele v souladu s ustanovením § 36 odst. 2 zákona č. 274/2001 Sb., které zakazuje odběratele při uzavírání smlouvy diskriminovat.

Od 1.1. 2014 používá naše společnost jednotný vzor smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod zpracovaný tak, aby byl v souladu s požadavky obou citovaných novel a též v souladu s novým občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb.), který nabyl účinnosti 1.1.2014.

Kde najdou občané informaci o ceně za vodné a stočné?

Cena vodného a stočného je uvedena na internetových stránkách naší společnosti Pražské vodovody a kanalizace, a.s. (www.pvk.cz), informace o stanovení ceny vody je možné najít na stránkách společnosti Pražská vodohospodářská společnost a.s.

Proč není cena vodného a stočného uvedena ve smlouvě?

V souladu s ustanovením § 8 odst. 16 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu je ve smlouvě uveden způsob stanovení ceny za dodávku vody a odvádění odpadních vod. Cena vodného a stočného není ve smlouvě uvedena z důvodů pravidelné roční úpravy ceny za dodávku vody a odvádění odpadních vod dle rozhodnutí vlastníka vodovodů a kanalizací Hlavního města Prahy.

Proč není uvedeno v dotazníku, že odvod dešťových vod na území  hlavního města Prahy platí pouze podnikatelé z provozoven?

Jedná se o dotazník k vyplnění, nikoliv o informace, které jsou uvedeny v zákoně č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu.

Proč není uvedeno, že poplatek za odvod srážkových vod se vztahuje pouze k dešťovým kanalizacím ve správě PVK?

Povinnost platit za odvádění srážkových vod do kanalizace se týká pouze subjektů, u kterých tak stanoví zákon (resp. v zákoně jsou stanoveny výjimky, které subjekty za odvádění srážkových vod neplatí), a pouze u kanalizací, které naše společnost provozuje. Jelikož srážkovou kanalizaci v Běchovicích naše společnost neprovozuje (a je zde oddílná kanalizace), tak za odvádění srážkových vod naše společnost platby nevybírá. Dotazník však je jednotný pro všechny odběratele, a tudíž zahrnuje všechny varianty odvádění odpadních vod.

 

Pražské vodovody a kanalizace, a.s.

 

21.4.2016 - Admin ; Přečteno: 1403 x