Aktuality, Sport, Volný čas > Život Běchovic

ŽIVOT BĚCHOVIC - Zpravodaj Úřadu MČ Praha - Běchovice

 

 

obr.11_12.jpg

Šéfredaktor:  Šárka Hudečková

Redakční rada:  RNDr. Soňa Beroušková, Martina Rafačová, DiS., a Michaela Čížková

 

Veškeré příspěvky, inzerci a osobní zprávy přijímá sekretariát Městské části Praha - Běchovice,

Šárka Hudečková, tel.: 281 028 602, mobil: 725 762 710, e-mail: zivotbechovic@seznam.cz.

Příspěvky, které nebudou doručeny na uvedené kontakty, nelze otisknout.

Za obsah čísla odpovídá redakce, za obsah příspěvků odpovídají autoři.

Zveřejněné příspěvky nemusejí vyjadřovat názory redakce.

Redakce si vyhrazuje právo příspěvky redakčně upravit, krátit nebo nezveřejnit.

Dále pak upravovat otištěné materiály pouze po stránce gramatické, nikoliv stylizační.

 

Grafické práce: Art and Sign, JPDesign

Tisk:  Tiskárna ÚVALY spol. s r.o.

Náklad: 950 ks

Do všech domácností Běchovic ZDARMA.

Příspěvky přijímáme do 15. každého měsíce. O prázdninách vychází dvojčíslo (červenec/srpen).

CENÍK inzerce, schválený Radou MČ, č. usnesení 2/032/15 ze dne 2.12.2015,platný od 1.1.2016: CENÍK INZERCE_platny od 1.1.2016.pdf
PRAVIDLA PRO PŘIJÍMÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ A INZERCE: zde
Závazná objednávka inzerce ke ztažení: objednavka ZB_inzerce_2016.doc