SAMOSPRÁVA > Koncepce rozvoje

KONCEPCE ROZVOJE MČ PRAHA - BĚCHOVICE NA ROKY 2009 až 2019

 

Strategický plán ke stažení ZDE

kliknutím na přední stránku dokumentu (viz níže) zobrazíte celý dokument. Vzhledem k jeho obsáhlosti bude otevření trvat déle. Vyčkejte prosím...
strat plán.jpg

 

Níže stará verze koncepce rozvoje z let 2004 - 2009

 
Zpracoval :  Ing. Ondřej Martan

1. 0.  Rozvoj městské části – CÍLE

1.1  Zajistit podporu projektům spojeným s přírůstkem obyvatelstva a zároveň zajistit odpovídající úroveň služeb občanské vybavenosti všem občanům MČ Praha - Běchovice
1.2.  Zvyšovat plynule standard životního prostředí v naší městské části. Běchovice by se měly stát nejen příjemným místem k bydlení, ale i ke trávení volného času .
 

2.0.  Rozvoj městské části - VÝSTAVBA

2.1.   Realizovat výstavbu a rozvoj městské části dle Územního plánu hl. m. Prahy.
2.2.   Přestavba centra městské části na centrum městského typu. Zahájení přestavby v r. 2007. Pokračování v restaurování a obnově kulturní památky Stará Pošta.
2.3.   Zasadit se o vznik kulturně - společenského místa v centru MČ.
2.4.   Aktivní přístup v otázce realizace projektu Běchovice - Východ.
2.5. Dokončení základních prvků občanské vybavenosti.
  2.6.  Příprava a postupná relizace nadstandarních prvků občanské  vybavenosti 
2.7. Zintenzivnit spolupráci s majiteli Technologického parku Praha na řešení dílčí problematiky dané oblasti.
2.8. Aktivně se na rošíření a regulaci činností v rámci Technologického parku Praha.
 

3.0.  Rozvoj městské části – ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

3.1.   V rozhodovacím procesu důsledně dbát na trvale udržitelnou kvalitu životního prostředí. Chránit a rozvíjet cenné přírodní lokality v katastrálním území Běchovice.
3.2.   Revitalizovat místa s označená jako brownfield ve spolupráci s EU
3.3.   Postupná rekonstrukce stávajících parků v městské části.
3.4.   Obnova uličních stromořadí v Běchovicích II, kolem ulice Českobrodské a výsadba nových ve vhodných lokalitách městské části.
3.5.   Obnova stromořadí kolem potoků.
3.6.   Výsadba zeleného pásu mezi ulicí Do Dubče a vodotečí.
3.7.   Výsadba lužního lesa mezi Říčanským potokem a Rokytkou.
3.8.    Postupná obnova turistických a procházkových cest v okolí Běchovic.
3.9.    Zabezpečit pravidelnou údržbu koryt potoků.
3.10.  Zajistit likvidaci organického odpadu (větve, listí, tráva) v rámci celé městské části.
 

4.0.   Rozvoj městské části – ZDRAVOTNICTVÍ, SOCIÁLNÍ PÉČE

4.1.   Zdravotnické služby rozšiřovat úměrně k nárůstu obyvatel městské části . Zajistit zvýšení standardu poskytovaných zdravotnických služeb občanům Běchovic.
4.2.   Intenzivně rozvíjet stávající stav a současná zařízení poskytující sociální péče s cílem zajištění kompletních sociálních služeb nejen pro obyvatele Běchovic, ale i pro obyvatele ostatních městských částí.
 

5.0.    Rozvoj městské části – VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ

5.1.   Docílit urychlené dostavby budovy nové mateřské školy pro 100 dětí vč. nových prostor pro ordinaci pediatra
5.2.   Každoroční zabezpečení programu „Granty MČ“ od roku 2004, se zaměřením zvláště k práci s dětmi a mládeží, sport a spolková činnost.
5.3.   Zajištění bezproblémového provozu Základní školy a Mateřské školy.
5.4. Poskytovat podporu projektům zaměřeným na problematiku rodin s dětmi.

 

6.0.   Rozvoj městské části – DOPRAVA

6.1.   Ve spolupráci s Odborem dopravy Magistrátu hl. m. Prahy usilovat o rychlé realizování dohodnutých opatření ke zvýšení bezpečnosti  provozu na ulici Českobrodská.
6.2.   Výstavba železniční zastávky Běchovice – střed v rámci výstavby koridoru ČD Úvaly – Běchovice.
6.3.   Aktivně podporovat vznik nové křižovatky "Vinice" v rámci stavby 510 Běchovice - Satalice, s cílem odklonit nákladní dopravu z ulice Mladých Běchovic.
6.4.   Zjistit jednoznačnou ochranu obyvatel Běchovic před negativními dopady zvýšené intenzity dopravy v přímém okolí zástavby MČ.
6.5. Ve spolupráci s okolními městskými částmi a MHMP dobudovat  síť cyklostezek v k.ú. Běchovice.
6.6. Podporovat realizaci přeložky 1/12. Je v zájmu MČ její rychlá realizace.
6.7. V návaznosti na realizaci přeložky 1/12 připravit opatření výrazně omezující průjezd nákladní dopravy centrem MČ.
 

7.0.   Rozvoj městské části – KULTURA, SPOLEČENSKÉ AKTIVITY

7.0.   Rozvoj městské části – KULTURA, SPOLEČENSKÉ AKTIVITY
7.1.   V rámci výstavby v MČ získat vhodné prostory pro kulturní a společenské aktivity.
7.2.   Podporovat zvýšení intenzity spolkové činnosti v MČ.
7.3.   Podporovat kulturní,  společenské,  sportovní,  výchovné a vzdělávací aktivity spolků.
7.4.   Pravidelně vydávat informační dvouměsíčník Život Běchovic.
7.5.   Při Zastupitelstvu MČ ustavit kronikářský aktiv. (psaní kroniky,fotokronika, letopisecká činnost).
7.6.   V rámci výstavby MČ získat nové odpovídající prostory pro Místní knihovnu, rozšířit její činnost a převést jí do sítě profesionálních knihoven.
7.7.   Zavést pravidelnou péči o údržbu pomníků v MČ (Husův pomník, Pomník běžců, Pomník padlých v Běchovicích I. a Pomník padlých v Běchovicích II).
 

8.0.   Rozvoj městské části – SPORT – REKREACE

8.1.   Dokončení rekonstrukce sportovního areálu Na Korunce.
8.2.   Zvýšit popularitu dvou nejznámějších sportovních akcí běhů Mladé Běchovice a Běchovice – Praha.
8.3.   V závislosti na nárůstu obyvatel MČ a intenzitě výstavby připravit výstavbu nového sportovního centra se stadionem v prostoru mezi kopcem Jelen a silnicí Ke Kolodějům.
8.4.   Podporovat stávající a vytvářet podmínky pro vznik nových sportovních oddílů.
8.5.   Poskytovat v mezích možností plochy pro tzv. „malé“ sporty (petanque, kriket, apod.) a podporovat je.
8.6.   Vytvářet podmínky pro vznik nových rekreačních ploch.
8.7.   Podporovat pořádání sportovních turnajů v MČ.
 

9.0.   Rozvoj městské části – SPRÁVA MČ PRAHA-BĚCHOVICE

9.1.   Průběžně optimalizovat činnost Úřadu MČ
9.2.   Postupně hledat a realizovat nejekonomičtější řešení ve všech oblastech správy MČ.
 

10.0.  Rozvoj městské části – ZÁVĚR

10.1.   Koncepce rozvoje městské části Praha – Běchovice je otevřený materiál.  Její realizace je závislá na mnoha aspektech, které není možné detailně předvídat. Nejdůležitější podmínkou realizace koncepce jsou, jak jinak, peníze. Bude záležet na nás všech , jak budeme „šikovní“, zda se nám podaří prostředky na realizaci předložené koncepce zajistit.

 
6.2.2011 - Admin ; Přečteno: 46822 x