Úřad městské části > Informace dle zák.č.106/1999 Sb.

Povinně zveřejňované informace dle zák.č.106/1999 Sb.

1.  Oficiální název:  Městská část Praha - Běchovice
2.   Důvod a způsob založení:  Městská část Praha - Běchovice vznikla dne 23. listopadu 1990 zákonem ČNR č. 418/1990 Sb. o hl. m. Praze ze dne 9. října 1990.   Jedná se o vzniklý subjekt ze zákona, zabývající se všeobecnou veřejnou správou.
3.   Organizační struktura ÚMČ

http://www.praha-bechovice.cz/Urad-MC/Organizacni-struktura

 

 

4.    Kontaktní spojení: 

 adresa
Českobrodská 3, 190 11  Praha - Běchovice 
podatelna
281028611
 
 
 elektronická podatelna
podatelna@praha-bechovice.cz   
 Datová schránka
erdb3s9
5.    Bankovní spojení:  
Číslo účtu: 211 214 0621/2700 pro platby místních poplatků
(psi, zábor veřejného prostranství, ubytovací kapacita a další), pokuty a sankce vyplývající z přestupků
Číslo účtu: 211 214 0648/2700 pro platby nájmů bytů a nebytových prostor, úhrad ze služby poskytované s nájmy
(zálohy i vyúčtování)

Bankovní účty jsou vedené u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., 
6.    IČO:   00240044
7.    DIČ:   CZ00240044
8.   Rozpočet a záveřený účet MČ Praha - Běchovice r. 2001 - 2017:

Rozpočet 2017 a rozpočtový výhled.pdf

Rozpočet_2016.pdf

Rozpočet 2015.pdf

Závěrečný účet MČ Praha-Běchovice za rok 2015.doc

Rozpočet 2014.pdf

Závěrečný účet MČ Praha-Běchovice za rok 2014.doc

Záverečný účet MČ Praha - Běchovice za rok 2013.pdf

Rozpočet 2013.pdf

Závěrečný účet MČ Praha - Běchovice za rok 2012.pdf

Rozpočet 2012.pdf

Rozpočet 2011.pdf

Rozpočet 2010.pdf

Rozpočet 2009.pdf

Rozpočet 2008.pdf

Rozpočet 2007.pdf

Rozpočet 2006.pdf

Rozpočet 2005.pdf

Rozpočet 2004

Rozpočet 2003

Rozpočet 2002

Rozpočet 2001

 

9.    Žádosti o informace (místo a způsob, jak získat příslušné informace) : osobně prostřednictvím sekretariátu-podatelny  Úřadu MČ Praha – Běchovice, nebo písemně na adresu úřadu: Úřad MČ Praha – Běchovice, Českobrodská 3, 190 11  Praha – Běchovice. Další možností je zaslání na elektronickou podatelnu na e-mailovou adresu:  podatelna@praha-bechovice.cz
 
10.   Příjem žádostí a dalších podání  (kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí) se přijímají prostřednictvím sekretariátu Úřadu MČ Praha – Běchovice, nebo písemně na adresu úřadu: Úřad MČ Praha – Běchovice, Českobrodská 3, 190 11, Praha – Běchovice, nebo elektronickou poštou přes e-mailovou adresu: podatelna@praha-bechovice.cz
 
11.  Opravné prostředky:  Opravný prostředek lze podat pouze písemně - poštou na adresu úřadu: Úřad městské části Praha – Běchovice, Českobrodská 3,  190 11, Praha – Běchovice. Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti.  V odvolání musí být uvedeno jméno a adresa žadatele, jednací číslo rozhodnutí (bylo-li vydáno), který odbor rozhodnutí vydal nebo měl vydat a proti čemu se žadatel odvolává. Speciální formulář pro podávání opravných prostředků není vydán. Opravný prostředek proti rozhodnutí doručeného e-mailem se podává buď písemně výše uvedeným způsobem nebo prostřednictvím elektronické  podatelny na adresu  podatelna@praha-podatelna.cz.
12.   Formuláře: v rámci naší kompetence nepoužíváme formuláře v elektronické podobě. 
 
13.   Návody pro řešení nejrůznějších životních situací: lze řešit osobně nebo telefonicky přes podatelnu ÚMČ - tel: 281 028 611, nebo e-mailovým dotazem  podatelna@praha-bechovice.cz, na konkrétní situaci
 
14.   Nejdůležitější předpisy: Městská část se řídí těmito základními předpisy: Zákon č. 128/2000 Sb., v platném znění, o obcích, Zákon č. 131/2000 Sb., v platném znění, o hlavním městě Praze, Statut hl. m. Prahy a vyhlášky hl. m. Prahy, Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Jmenované zákony, Statut a vyhlášky jsou k nahlédnutí na Úřadu MČ Praha – Běchovice.
 
15.   Sazebník úhrad za informace poskytované dle zák.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím :

Sazebník úhrad.doc

Sazebník úhrad.pdf

 

16.   Výroční zprávy o činnosti MČ Praha -  Běchovice  v oblasti poskytování informací dle   zák. č. 106/1999 Sb.,  o svobodném přístupu k informacím:

Výroční zpráva za rok 2016.pdf

Výroční zpráva za rok 2015.pdf

Výroční zpráva za rok 2014.pdf

Vyrocni zprava_r_2013.pdf

Výroční zpráva za rok 2013.pdf

Výroční zpráva za rok 2012.pdf

Výroční zpráva r. 2011.pdf

Výroční zpráva r. 2010.pdf

Výroční zpráva r. 2009.pdf

Výroční zpráva r. 2008.pdf

Výroční zpráva r. 2006.pdf

Výroční zpráva r. 2005.pdf

Výroční zpráva r. 2004.pdf

Výroční zpráva r.2004.doc

 

Výroční zpráva r.2003.doc

Výroční zpráva r. 2003.pdf

 

 

 

 

 

 

17.  Seznam organizací (seznam všech rozpočtových, příspěvkových, zřizovacích, řízených a jiných organizací, které jsou povinným subjektem zřízeny nebo jsou jakkoli pravidelně navázány na rozpočet povinného subjektu) :
Základní škola Běchovice – příspěvková organizace s právní subjektivitou
IČO:  70902461
ředitel:   Mgr. Jaroslav Svátek
adresa:  Mýtní 73, 190 11  Praha - Běchovice 
tel.:    281 931 207 
e-mail:  zs-bechovice@seznam.cz
www stránky:    http://www.zs.bechovice.cz
předmět činnosti: výchova a vzdělávání, poskytování učeben pro mimoškolní výuku, stravování žáků  a zaměstnanců školy

 

Mateřská škola Čtyřlístek

Mýtní 73, 190 11 Praha 9

ředitelka: Bc. Eva Mašitová

e-mail: msbechovice@seznam.cz

 

Místní knihovna – součást odboru vnitřních věcí
   Ing. Hana Santolíková
adresa:    Za Poštovskou zahradou 479, 190 11 Praha – Běchovice
tel.:    281930914
e-mail:   knihovna@praha-bechovice.cz
www  stránky:  http://www.praha-bechovice.cz/knihovna/
předmět činnosti :   MK je základní knihovna s působností na území MČ, je zřízena, aby vytvářela knihovní fondy a zpřístupňovala kulturní hodnoty a informace v nich obsažené bez omezení ve smyslu jazykovém, náboženském, etnickém, ekonomickém, vzdělávacím či věkovém.
 
Sociální služby Běchovice z. ú.
ředitel: Martin Stromský DiS.
adresa:  Za Poštovskou zahradou 557, 190 11 Praha – Běchovice
tel. : 281 045 783
GSM: 7773995878
e-mail:  info@cssb.cz

stránky:  www.cssb.cz
předmět činnosti:  provozování domu s pečovatelskou službou a výkon pečovatelské služby na území Městské části Praha - Běchovice

18. Seznam oznámení o poskytnutých informací podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.

 

 

Rok 2017

Poskytnutí informace_c.j._0393_2017.pdf

Poskytnutí informace_č.j.0346_2017.pdf

Poskytnutí informace_č.j. 0250_2017.pdf

Rok 2016

Poskytnutí informace cj. 1475_2016.pdf

Poskytnutí informace_cj. 1308_2016.pdf

Doprovodná inf. č.j. 1193_2016.pdf

Poskytnuti informace c.j. 0557_2016.pdf

Poskytnuti informace_c.j._0351_2016.pdf

Poskytnuti informace_c.j._0291_2016.pdf

Poskytnutí inf._c.j. 0063_2016.pdf

 

Rok 2015

Poskytnutí inf._0062_2015.pdf

Poskytnutí inf._c.j.2239_2015.pdf

Poskytnutí inf._c.j. 0647_2015.pdf

Poskytnutí inf._2282_2015.pdf

Rok 2014

Doprovodná inf. 2701_2014.pdf

Poskytnutí inf._c.j. 0598_2014.pdf

Poskytnutí inf._ 0684_2014.pdf

Poskytnutí inf._c.j. 1921_2014.pdf

Poskytnutí inf._c.j. 2670_2013.pdf

Rok 2013

Poskytnutí inf._cj._ 1017_2013.pdf

Poskytnutí inf._c.j. 1772_2013.pdf

Poskytnutí inf._c.j. 0286_2013.pdf

Poskytnutá informace č.j. 1314/2009 na základě žádosti OS Zdravé životní prostředí.pdf

Poskytnutá informace č.j. 1978/2010 na základě žádosti Bc. Pavly Svobodovépodla zákona č. 106/1999 Sb.pdf

Poskytnutá informace č.j. 114/2011 na základě žádosti Mgr.Bc. Kovářové Jiruškové podle zákona č. 106/1999 Sb.pdf

Poskytnutá informace č.j. 848/2011 na základě žádosti JUDr.PhDr. Marka Antoše podle zákona č. 106/1999 Sb.pdf

Poskytnutá informace č.j. 80/2012 na základě žádosti firmy BUSINESS MEDIA CZ, s.r.o. podle zákona č. 106/1999 Sb.pdf

Poskytnutá informace č.j. 1457/2012 na základě žádosti Jana Cibulky podle zákona č. 106/1999 Sb.pdf

Poskytnutá informace č.j. 2011/2012 na základě žádosti Davida Horáka podle zákona č. 106/1999 Sb.pdf

Poskytnutá informace č.j. 2913_2014 na základě žádosti Jiřího Vedrala podle zákona č. 106_1999 Sb.pdf

22.3.2017 - Admin ; Přečteno: 47239 x